Przywództwo w roli głównej

Nie pełzaj jeśli możesz latać

Na zlecenie Klienta wykorzystując dwuczynnikową Teorię Motywacji Herzberga (kwestionariusz) oraz nowoczesny model „5 dysfunkcji pracy zespołowej”, jako podstawy do wywiadu behawioralnego zbadano jego zespół back office i dwie struktury terenowe.

Dla przypomnienia dwuczynnikowa teoria Herzberga to:

Czynniki higieny, do których  zalicza się:Do motywatorów należą:
wynagrodzenie,  warunki pracy,  politykę przedsiębiorstwa,  bezpieczeństwo pracy,  stosunki międzyludzkie,  zajmowaną pozycję,  styl kierowaniauznanie,  zakres odpowiedzialności,  osiągnięcia,  awans,  możliwość rozwoju osobistego

Czynniki higieny służą wyłącznie do zapewnienia, aby stan niezadowolenia był równy 0. 

W sytuacji, gdy pracownicy będą znajdowali się w stanie niezadowolenia, stosowanie czynników motywacyjnych NIE BĘDZIE SKUTECZNE. 

Wyniki kwestionariusza oraz wnioski z wywiadów pokazały, że pracownicy za największą bolączkę uznali styl pracy Prezesa, ignorowanie ich potrzeb związanych z dopasowaniem wynagrodzeń do obecnych stawek na rynku pracy, niesłownością Prezesa, zwodzeniem rychłego awansu i w rezultacie składaniem wielu obietnic bez pokrycia. 

Patrząc na model Herzberga w środowisku pracy stan niezadowolenia nie jest równy zeru więc podejmowanie działań motywacyjnych przez Prezesa nie będzie miało znaczenia. 

Patrząc na model Lencioniego   – doszło do utraty zaufania. Dla przypomnienia elementy modelu pięciu dysfunkcji rozpatruje się łącznie, gdyż każdy z tych etapów jest od siebie zależny i ma wpływ na kolejny element w funkcjonowaniu całej struktury zespołu i firmy. 

U podstaw modelu leży ZAUFANIE. 

Potwierdził się stan, że jeśli w firmie brakuje zaufania, pracownicy nie są pewni swojej pozycji i działań, słyszą częściej o swoich uchybieniach i słabościach. Brak zaufania skutkuje również brakiem chęci wyrażania swojego zdania na forum w obawie przed negatywną oceną. 

Zaobserwowane ryzyka związane z czynnikiem zaufania:  

  1. Dodawanie zadań bez gratyfikacji finansowej 
  2. Niedocenienie finansowe osób, których wartość pracy na Rynku Pracy wzrosła – np. oferowanie wyższej stawki w rekrutacji na równorzędne stanowisko 
  3. Operowanie na forum częstymi stwierdzeniami destabilizującymi poczucie bezpieczeństwa „nie stać nas”. 
  4. Długi czas oczekiwania na ustalenie ram do kontynuacji współpracy, długiego czasu oczekiwania na odpowiedź w każdej sprawie pracowniczej.
  5. Nieoczekiwanej zmiany wydanych już decyzji personalnych. 
  6. Kontrolowanie sposobu działania i kwestionowanie samodzielności pracownika
  7. Brak spotkań z zespołem 
  8. Potrzeba kontekstu przekazanego werbalnie wszystkim osobom uczestniczącym w zadaniu dla wprowadzenia zadań w ASANIE (po co?) (dlaczego właśnie te osoby?) – komunikowanie i informowanie właściwego grona odbiorców. 

Konsekwencją braku zaufania są kolejne dysfunkcje, opisuję je w celu dogłębniejszej diagnostyki źródeł powstałych problemów personalnych wymienionych w punktach powyżej ponieważ zaniechanie podstawowego jakim jest zaufanie skutkuje efektem domina.

Czy występuje STRACH PRZED KONFLIKTEM ? 

Według Lencioniego to stan kiedy pracownicy unikają komentarzy lub wyrażają się na dany temat wymijająco, przytakują, tym samym godząc się na narzucane im warunki, wielu o tym rozmawia, narzeka.

Czy występuje brak lub niski poziom ZAANGAŻOWANIA ?

Postawa bierna i akceptacja narzuconych warunków współpracy skutkuje brakiem zaangażowania w powierzone obowiązki. 

Zdaniem Lencioniego to stan kiedy członkowie zespołu nie czują się związani z celami, jakie wyznacza firma i choć oficjalnie okazują chęć do pracy i godzą się na wszystko, to ich zaangażowanie jest praktycznie znikome.

Czy występuje UNIKANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ?

Zdaniem Lencioniego unikanie odpowiedzialności za powierzone zadania związane jest
z brakiem utożsamiania się z misją firmy. Członkowie zespołu nie widzą lub nie rozumieją celu swoich działań, nie motywują się nawzajem, mają również opory z rozwiązywaniem zaistniałych problemów i identyfikowaniem się z przedstawionymi celami projektów. 

Czy występuje  NISKA DBAŁOŚĆ O WYNIK LUB BRAK ?

Każdy, niezainteresowany wynikami członek zespołu w tym momencie kieruje się własnymi interesami, nie kierunkując ich na potrzebę grupy i firmy.

Zalecenia: 

W tym wypadku do funkcji PRZYWÓDZTWA – ma ona największy wpływ na pożądaną i oczekiwaną zmianę. 

To jeden z motywów, z powodu którego powstała w nas chęć dzielenia się własnym dorobkiem menedżerskim. 

Powstał program MASTER CLASS BUSINESS AKADEMII

O Autorze

Ewa Kosmowska

Konsultant ds. HR
Więcej
Umów się na darmową konsultację, podczas której ustalimy kluczowe priorytety. Wspólnie wypracujemy możliwości dalszego rozwoju Twojej firmy