REGULAMIN SKLEPU

Regulamin obowiązuje od 01.12.2023 r.

I. Stosowane definicje

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://growhub.pl/sklep/ za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów dostępnych w Sklepie.
 2. Sprzedawca: GROWHUB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 22, 00-133. Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000959246 NIP:  5252899669, REGON: 521485557
 3. Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu.
 4. Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Kupujący – zarówno Konsument, Klient, jak i Klient-Konsument.
 9. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone drogą elektroniczną przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez zakup Produktu (lub nabycie nieodpłatnie w przypadku Produktu, jakim jest Wydarzenie bezpłatne) dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.
 11. Produkt – wszystkie produkty bądź usługi dostępne w Sklepie:
  1. E – book – plik elektroniczny zawierający treść przeznaczoną do odczytu, dostępny do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę,
  2. Szkolenie – link umieszczony w e-mailu wysłanym do Kupującego po potwierdzeniu złożonego zamówienia oraz po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę, zawierający dostęp do wykładu  m.in. w tematyce rozwoju osobistego i rozwoju biznesowego, w postaci treści przeznaczonej do odczytu, dostępny do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę,
  3. Konsultacja – jednorazowa konsultacja lub abonament na konsultacje, świadczone drogą elektroniczną lub telefoniczną, których zamówienie jest możliwe za pośrednictwem Sklepu,
  4. Webinar – materiał audio i/lub wideo, dostępny w postaci linka umieszczonego w e-mailu wysłanym z potwierdzeniem zakupu, po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę,
  5. Wydarzenie – webinarium on-line (w szczególności warsztat), będące usługą świadczoną na odległość, z wykorzystaniem środków zdalnej prezentacji treści, obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, w którym to wydarzeniu udział może wziąć Kupujący poprzez złożenie zamówienia w Sklepie oraz: i) po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (w przypadku Wydarzenia bezpłatnego) albo ii) po otrzymaniu od Sprzedawcy, po uzyskaniu płatności, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (w przypadku Wydarzenia płatnego)
 12. Wydarzenie bezpłatne – Wydarzenie niewiążące się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Sprzedawcy, polegające na zapewnieniu dostępu do webinarium on-line w czasie rzeczywistym albo bezpłatnej konsultacji dotyczącej szeroko pojętej działalności biznesowej, z wykorzystaniem środków zdalnej prezentacji treści, obrazu i dźwięku
 13. Wydarzenie płatne – Wydarzenie wiążące się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Sprzedawcy określonej ceny, polegające na zapewnieniu dostępu do webinarium on-line lub szkolenia on-line w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem środków zdalnej prezentacji treści, obrazu i dźwięku, a także dostarczeniu Kupującemu materiałów szkoleniowych dotyczących Wydarzenia, w którym uczestnictwo Kupujący nabył za pośrednictwem Sklepu
 14. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub wadą prawną kupionego Produktu.
 15. Umowa – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną między Kupującym a Sprzedawcą, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i  obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 2. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 3. Sprzedawca wystawia faktury VAT.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty wolne od wad.
 5. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Usług, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).
 7. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w Sklepie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
 8. Kupujący korzystając ze Sklepu potwierdza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń.
 9. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z: 
 1. a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.), 
 2. b) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2019 poz. 134 z późn. zm.), 
 3. c) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. 2019 poz. 123 z późn. zm.), 
 4. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Sprzedawca przyjmuje, że każdy Kupujący, podaje prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 6. Odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia i realizacji zamówionego Produktu ponosi tylko i wyłącznie Kupujący.

III. Formy płatności.

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu płatności elektroniczne, gdzie podmiotem świadczącym obsługę jest PayPro Spółka Akcyjna, metodą Przelewy24
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w zamówieniu.

IV. Zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako Gość lub jako zarejestrowany klient.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.
 3. Kupujący może założyć konto poprzez podanie swojego adresu e-mail, wprowadzenie hasła oraz zapoznanie się i akceptacją Regulaminu Sklepu online.
 4. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować.
 5. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie wybrać Produkt, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 6. Informacje o prezentowanym w Sklepie Produkcie, w szczególności o cenie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę złożonego przez Klienta zamówienia.
 7. Zamówienie Produktu, jakim jest Wydarzenie, ze względu na jego terminowy charakter możliwe jest wyłącznie w czasie wskazanym przez Sprzedawcę w opisie dane Produktu. W przypadku Wydarzenia płatnego materiały szkoleniowe doręczane są Kupującemu do trzech dni roboczych po zakończeniu Wydarzenia płatnego, w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
 8. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku finalizującego zamówienie  „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, Kupujący ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w koszyku poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
  1. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Kupującego oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, będących przedmiotem zamówienia, po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę.
  2. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji Zamówienia.
  3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. 
  4. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail oraz otrzymania płatności za Produkt przez Sprzedawcę, zostaje zawarta Umowa między Kupującym a Sprzedawcą.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień bez udostępnienia kontaktu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
  6. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy jest cena umieszczona przy danym Produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta.

V. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Konsumentowi lub Klientowi – Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu Sklepu online, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.
 3. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wejścia przez Konsumenta w posiadanie Produktu.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, na adres e-mail: hello@growhub.edu.pl , zgodnie z treścią załącznika (link)
 5. W przypadku Konsultacji klient, który nabył Konsultację uprawniony jest do odstąpienia od umowy jeśli termin planowanej konsultacji wynosi minimum 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 
 6. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 7. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

VI. Wyjątki od odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku zamówienia Produktu, Konsument lub Klient – Konsument, który pobierze Produkt przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od Zamówienia, traci prawa do odstąpienia od zamówienia zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Klientowi – Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Klienta – Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku Konsultacji klient, który nabył Konsultację uprawniony jest do jednorazowej zmiany terminu przeprowadzenia Konsultacji na inny, dostępny w ramach oferty Sklepu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie na adres e-mail hello@growhub.pl nie później niż na 7 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem Konsultacji, a także pod warunkiem, iż Sprzedawca będzie dysponował wolnymi miejscem na udział Klienta w Konsultacji w nowym terminie.

VII. Zasady reklamacji na podstawie rękojmi.

 1. Konsument lub Klient – Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w okresie 2 lat od momentu wydania Produktu w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną.
 2. Konsument lub Klient – Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.
 3. Wszelkie reklamacje powinny być wysyłane w formie pisemnej lub na adres e-mail Sprzedawcy, tj hello@growhub.edu.pl
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta – Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko Konsumenta lub Klienta – Konsumenta, adres, kod pocztowy,
  • nazwę zakupionego Produktu,
  • opis reklamacji,
  • datę ujawnienia się wady Produktu,
  • potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności Konsument lub Klient – Konsument może przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta – Konsumenta adres (w tym adres e-mail).

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celach opisanych w polityce prywatności Sprzedawcy dostępnej pod adresem: https://growhub.pl/polityka-prywatnosci/ .W przypadku nabywania Produktu, którym jest Wydarzenie, treści dedykowane przetwarzaniu danych przy korzystaniu z takich usług znajdują się w części polityki prywatności Sprzedawcy pt. „Wydarzenia on-line”.
 3. Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych (m.in. zasady retencji danych, uprawnienia wynikające z RODO, udostępnianie danych osobowych, itd.) również zostały zawarte w polityce prywatności, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 4. W ramach korzystania z płatności online za pośrednictwem Przelewy24 w ramach realizacji płatności odrębnym administratorem danych staje się PayPro Spółka Akcyjna ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez ten podmiot można znaleźć pod adresem: https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-platnicy

IX. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów Sklepu.

 1. Do korzystania ze Sklepu oraz Produktów Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
 2. urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon),
 3. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome – w najnowszych wersjach. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 4. Aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 5. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
  • aktualny system antywirusowy,
  • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  • zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  • aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  • oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF oraz w zależności od specyfiki wybranego Produktu do odczytu format, jak .EPUB, .MOBI, .docs, .xls.
 6. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

X. Rejestracja w Sklepie i założenie Konta

 1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne.
 3. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne w tym adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
 4. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.
 5. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 6. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.

XI. Formularz kontaktowy

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą adresu e-mail  hello@growhub.edu.pl
 2. Poza adresem e-mail Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz kontakt za pośrednictwem czatu (w godzinach pracy Sprzedającego), na który Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą.

XII. Autorskie prawa majątkowe

 1. Produkty są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Produktów Sklepu przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
 3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 4. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 5. Kupno Produktu nie przenosi na Kupującego autorskich praw majątkowych ani osobistych do tych Produktów. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
 6. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych Produktu osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
 7. Prawa autorskie do Produktu przysługujące Sprzedawcy podlegają ochronie prawnej. Sprzedawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 8. Każdy ujawniony przypadek naruszenia praw autorskich majątkowych lub praw na dobrach niematerialnych, co do których wyłącznym dysponentem i uprawnionym jest Sprzedawca upoważniać będzie Sprzedawcę do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 9. W szczególności Kupującemu nie wolno:
  • Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Produkcie.
  • Zwielokrotniać Produkt lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  • Udostępniać Produkt innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  • Najmować i użyczać Produktu, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  • Ingerować w treść i zawartość Produktu.

XIII. Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z Produktu spowodowane:
  1. utrudnieniami w korzystaniu ze strony internetowej Sklepu, powstałych na skutek okoliczności, którym Sprzedawca nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi,
  2. szkodami wywołanymi korzystaniem ze strony internetowej Sklepu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z Produktu w sposób sprzeczny z Regulaminem,
  3. niekompatybilnym środowiskiem cyfrowym Kupującego, nie zgodnym z wymaganiami technicznymi wskazanymi przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Kupującego.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Konsument ma ponadto prawo do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości przemiennej.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Produkt Kupującemu.
 4. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09 z późn. zm.) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 5. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk
 6. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Sklepu online w każdym czasie.
 8. Nowy lub zmieniony Regulamin Sklepu online wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.
Więcej
Umów się na darmową konsultację, podczas której ustalimy kluczowe priorytety. Wspólnie wypracujemy możliwości dalszego rozwoju Twojej firmy