Właściciel, manager czy pracownik – kim jestem we własnej firmie?

Kluczowe wyzwania i znaczenie pracy nad firmą dla długoterminowego sukcesu organizacji.

Wprowadzenie

Współczesny świat biznesu nieustannie ewoluuje, wymuszają na przedsiębiorcach i liderach organizacji nieustanne dostosowywanie się do dynamicznych warunków rynkowych. Jednym z centralnych wyzwań, które w tej chwili stawiane są przed przedsiębiorcami, jest zrozumienie roli, jaką odgrywają w strukturze swoich firm.

Pułapka codziennych obowiązków staje się coraz bardziej nieuchronna, a skomplikowana struktura zarządzania wymaga głębokiej refleksji nad tym, jak właściwie kształtuje się rola właściciela czy szefa w kontekście efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

“brak zrozumienia własnej roli może prowadzić do utraty strategicznego kierunku, a także wpływać na długoterminowy sukces firmy. “

Przełamanie tej pułapki staje się kluczowe, ponieważ brak zrozumienia własnej roli może prowadzić do utraty strategicznego kierunku, a także wpływać na długoterminowy sukces firmy. W artykule tym skupię się na identyfikacji wyzwań dla przedsiębiorców oraz dlaczego praca nad firmą, a nie jedynie w niej, staje się nieodzownym elementem skutecznego zarządzania. Przyjrzymy się także praktycznym aspektom efektywnego kierowanie firmą, dostarczając Ci konkretnych wskazówek, które mogą okazać się kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym zmiennym i konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Pułapka codziennych obowiązków: Utrata perspektywy i rutyna

Pułapka codziennych obowiązków to realne niebezpieczeństwo dla przedsiębiorców, a jednocześnie jedno z kluczowych wyzwań, przed którymi stajemy w zarządzaniu firmą. Często tkwimy w codziennych obowiązkach, nie zdając sobie sprawy, że wpadliśmy w to niebezpieczne sidło. Utrata perspektywy, wynikająca z nadmiernego skupiania się na sprawach operacyjnych, może prowadzić do braku czasu na strategię, a w konsekwencji zatracania się w pogłębiających się rutynach.

“Zbytnią koncentracją na bieżących zadaniach, 
ryzykują utratę strategicznego kierunku, 
co z kolei może skutkować zahamowaniem rozwoju firmy“
 

W trakcie codziennego pędu, właściciele i szefowie firm mogą zapominać o kluczowej roli, jaką pełnią jako kierownicy rozwoju organizacji. Zbytnią koncentracją na bieżących zadaniach, ryzykują utratę strategicznego kierunku, co z kolei może skutkować zahamowaniem rozwoju firmy.

Przybliże Ci konsekwencję tej pułapki oraz dostarczę praktycznych wskazówek, jak uniknąć utraty perspektywy i skutecznie zarządzać równowagą między codziennymi obowiązkami a strategią biznesową. Celem jest nie tylko zidentyfikowanie problemu, lecz także zaprezentowanie rozwiązań, które pozwolą Ci skutecznie kierować firmą i odnosić sukcesy.

Konsekwencje wpadnięcia w pułapkę codziennych obowiązków mogą wpływać negatywnie na efektywność, innowacyjność i długoterminowy rozwój firmy. Jednym z kluczowych zagrożeń jest utrata perspektywy strategicznej. Kiedy przedsiębiorca czy lider firmy poświęca zbyt wiele czasu na aspekty administracyjne, może przegapić istotne trendy rynkowe, szanse na innowacje czy zmiany w otoczeniu biznesowym.

Pogłębiające się rutyny to kolejna pułapka, w której przedsiębiorca może utknąć, realizując codzienne zadania kosztem długoterminowej strategii. Brak elastyczności i zdolności do adaptacji do zmian może prowadzić do utraty konkurencyjności na rynku. Warto także zauważyć, że zbyt intensywne zaangażowanie w codzienne obowiązki może skutkować utratą motywacji w zespole, co wpływa na atmosferę pracy i efektywność całej organizacji.

Jak unikać utraty perspektywy i skutecznie zarządzać równowagą między codziennymi obowiązkami a strategią biznesową? 

 

Skuteczne unikanie pułapki codziennych obowiązków wymaga zastosowania konkretnych narzędzi i strategii. Oto kilka praktycznych rozwiązań, które możesz wdrożyć, aby utrzymać równowagę między codziennymi zadaniami a strategią biznesową:

 • Delegowanie Zadań i Wyznaczanie Priorytetów: Rozdzielanie obowiązków w zespole oraz określanie kluczowych priorytetów pomaga utrzymać klarowność w działaniach i skoncentrować się na istotnych zadaniach.
 • Planowanie Strategiczne: Regularne przeglądy i aktualizacje strategii biznesowej, razem z wyznaczaniem jasnych celów długoterminowych i krótkoterminowych, są kluczowymi elementami utrzymania perspektywy strategicznej.
 • Outsourcing: Świadome przekazywanie niektórych funkcji czy zadań do zewnętrznych specjalistów pozwala na skoncentrowanie się na kluczowych aspektach działalności.
 • Automatyzacja Procesów: Wykorzystanie nowoczesnych technologii do automatyzacji rutynowych zadań operacyjnych przyczynia się do efektywniejszego funkcjonowania firmy.
 • Efektywne Zarządzanie Czasem: Świadome gospodarowanie czasem, wyznaczanie priorytetów i efektywne planowanie są kluczowe dla unikania utraty strategicznego kierunku.
 • Inwestowanie w Rozwój Osobisty: Zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla członków zespołu, ciągłe inwestowanie w rozwój osobisty pozwala utrzymać wysoką efektywność.
 • Tworzenie Kultury Organizacyjnej: Budowanie atmosfery wspierającej równowagę między codziennymi obowiązkami a długoterminową strategią przyczynia się do motywacji i zaangażowania zespołu.
 • Monitoring Efektywności: Stałe śledzenie wyników i efektywności działań pozwala na szybkie dostosowywanie strategii oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy.
 
Zastosowanie tych praktycznych narzędzi pozwoli Ci utrzymać strategiczną perspektywę, unikać pułapki codziennych obowiązków i skierować swoją firmę na ścieżkę długoterminowego sukcesu. Wdrażanie tych rozwiązań wymaga zdecydowanego podejścia i systematyczności, ale może znacząco przyczynić się do efektywnego zarządzania firmą

 

Rola właściciela i szefa

Balansowanie między rolą właściciela a szefa stanowi sztukę, której opanowanie jest kluczowe dla efektywnego zarządzania firmą. Właściciel, będący głównym architektem organizacji, powinien wykazywać zdolność do myślenia perspektywicznego, analizy długofalowych trendów rynkowych i podejmowania decyzji strategicznych. To właśnie od niego zależy kształtowanie wizji firmy i określanie celów, które będą napędzały jej rozwój.

 

Z drugiej strony – szef, odpowiedzialny za codzienne funkcjonowanie firmy, musi wykazywać się elastycznością, zdolnością do szybkiego reagowania na bieżące wyzwania i skutecznością w zarządzaniu operacjami. Jego zadaniem jest utrzymanie płynności działań, nadzorowanie zespołu, a także podejmowanie operacyjnych decyzji zgodnie z wyznaczonymi celami strategicznymi. W tym kontekście, równowaga między perspektywą długoterminową a skupieniem na codziennych detalach to kluczowy element sukcesu organizacji.

“Role właściciela i szefa powinny działać 
jak dwie strony tej samej monety, 
uzupełniając się nawzajem“

Role właściciela i szefa powinny działać jak dwie strony tej samej monety, uzupełniając się nawzajem. Właściciel dostarcza kierunku i wizji, podczas gdy szef przekłada te koncepcje na praktyczne działania. Istnieje zatem konieczność efektywnej komunikacji między tymi rolami, by uniknąć rozbieżności w interpretacji celów i strategii. Równoczesne pełnienie obu funkcji wymaga nie tylko umiejętności zarządzania, lecz także świadomego rozpoznawania momentu, w którym konieczne jest przejście od myślenia strategicznego do skupienia na działaniach operacyjnych.

 

Oto kilka praktyk,

które pomagają przedsiębiorcom utrzymać równowagę między perspektywą strategiczną a codziennymi obowiązkami:

 

 1. Wyraźne określenie ról  (sprecyzowanie, jakie zadania leżą w kompetencji właściciela, a jakie szefa; wypracowanie jasnych granic odpowiedzialności, by uniknąć zakłóceń w komunikacji i podejmowaniu decyzji),
 2. Regularne sesje strategiczne (planowanie regularnych spotkań poświęconych wyłącznie analizie strategii długofalowych; omówienie celów strategicznych i monitorowanie postępów w ich osiąganiu),
 3. Delegacja zadań ze zrozumieniem celów (przekazywanie operacyjnych zadań z równoczesnym przekazaniem ich kontekstu strategicznego; zapewnianie klarownych wytycznych dotyczących celów długofalowych przy przekazywaniu obowiązków),
 4. Stworzenie elastycznej struktury organizacyjnej (projektowanie struktury organizacyjnej, która umożliwia efektywne przepływanie informacji między działami; tworzenie elastycznych zespołów zdolnych do szybkiego reagowania na zmiany). 
 5. Monitorowanie kluczowych wskaźników (określenie kluczowych wskaźników wyników (KPI) dla obu perspektyw – operacyjnej i strategicznej; regularna analiza i dostosowywanie strategii w oparciu o wyniki KPI),
 6. Wdrażanie innowacyjnych technologii (wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi do automatyzacji rutynowych zadań operacyjnych; implementacja systemów informatycznych wspierających zarządzanie zarówno codziennymi operacjami, jak i strategii) 
 7. Rozwój umiejętności zarządzania (inwestowanie w rozwój umiejętności zarządzania czasem, priorytetami i podejmowaniem decyzji; korzystanie z programów szkoleniowych i mentorskich w celu doskonalenia umiejętności kierowniczych),
 8. Otwarta komunikacja z zespołem (stworzenie otwartego środowiska komunikacyjnego, gdzie zespół ma jasność co do celów zarówno długoterminowych, jak i krótkoterminowych; korzystanie z  opinii i pomysłów zespołu w kontekście strategii firmy).
 
Efektywne balansowanie między rolą właściciela a szefa to proces ciągłego doskonalenia, wymagający elastyczności, adaptacji do zmian oraz umiejętności skupienia się na odpowiednich aspektach w odpowiednich momentach.

Praca nad firmą, a nie w firmie

Koncept „pracy nad firmą, a nie w firmie” wyrasta na niezbędny fundament skutecznego zarządzania organizacją. Właściciele firm, którzy zrozumieli wagę tego podejścia, zdają sobie sprawę, że kluczem do długoterminowego sukcesu jest umiejętne delegowanie odpowiedzialności pracownikom oraz konsekwentne kierowanie organizacją z perspektywy strategicznej.

 

1. Delegacja Odpowiedzialności:

Delegacja staje się nie tylko przekazywaniem zadań, lecz prawdziwym przekazaniem zaufania i odpowiedzialności za konkretne obszary pracy. W ten sposób, właściciele wspierają rozwój kompetencji zespołu, budują zaangażowanie oraz umożliwiają skupienie na zadaniach kluczowych dla sukcesu organizacji.

 

2. Strategiczne Myślenie:

Aktywne zaangażowanie w strategiczne myślenie oznacza spojrzenie w przyszłość, analizę trendów rynkowych i przewidywanie ewolucji branży. Praktykowanie „pracy nad firmą” oznacza kreowanie wizji długoterminowego rozwoju, co pozwala unikać reaktywnego podejścia i skupić się na budowaniu strategii, które zapewnią trwałą przewagę konkurencyjną.

 

3. Doskonalenie Procesów:

Realizacja „pracy nad firmą” to również nieustanne doskonalenie wewnętrznych procesów. Zrozumienie i optymalizacja kluczowych procedur operacyjnych umożliwia sprawną pracę firmy, jednocześnie uwalniając zasoby na działania strategiczne. 

Właściciele praktykujący „pracę nad firmą” nie tylko unikają pułapki codziennych obowiązków, lecz również kształtują solidne fundamenty dla trwałego sukcesu. To podejście wymaga odwagi w podejmowaniu decyzji, elastyczności w dostosowywaniu się do zmian, a także zdolności do identyfikowania szans rozwoju.
Aby skutecznie wdrożyć filozofię „pracy nad firmą”, właściciele i liderzy powinni przyjąć konkretne praktyki, które umożliwią skuteczne zarządzanie oraz rozwijanie organizacji w długoterminowej perspektywie. 

 

Oto kilka praktycznych wskazówek dla Ciebie:

 • Określ kluczowe obszary, które wymagają Twojej osobistej uwagi. Deleguj zadania, które nie są bezpośrednio związane z głównymi celami strategicznymi.
 • Upewnij się, że pracownicy rozumieją cele i kontekst przekazywanych im zadań. Zapewniaj klarowne instrukcje i oczekiwania.
 • Planuj regularne spotkania poświęcone analizie strategii długofalowej. To doskonała okazja do przeanalizowania osiągnięć, bieżących wyzwań i dostosowywania kierunku rozwoju.
 • Włącz zespół do procesu strategicznego myślenia. Pobieraj opinie i pomysły, tworząc wspólne zrozumienie celów.
 • Dokładnie zmapuj kluczowe procesy w firmie. To pozwoli zidentyfikować obszary podatne na optymalizację i automatyzację.
 • Wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak oprogramowanie do zarządzania projektami czy systemy ERP, aby usprawnić operacje.
 • Inwestuj w rozwój umiejętności zarządzania dla siebie i kluczowych członków zespołu..
 • Śledź najnowsze trendy w zarządzaniu i przedsiębiorczości.
 • Kształtuj kulturę, która promuje zaangażowanie pracowników. Zachęcaj do aktywnego podejścia do wyznaczonych celów i inicjatyw.
 • Prowadź otwartą i transparentną komunikację. Informuj zespół o zmianach, postępach i celach organizacji.
 • Określ kluczowe wskaźniki efektywności związane zarówno z operacjami, jak i strategią długofalową. Regularnie analizuj wyniki i dostosowuj działania.
 • Przydziel część budżetu na rozwój firmy, procedury, konsultacje, mentoringi. Inwestuj w innowacyjne rozwiązania, które mogą zwiększyć efektywność operacyjną i generować przewagę konkurencyjną.
 • Wdrażaj innowacje szybko, aby utrzymać tempo zmian na rynku.

Skuteczne Zarządzanie: Analiza Działań i Zdrowy Egoizm

W kontekście skutecznego prowadzenia firmy, analiza skuteczności działań stanowi nieodłączny element utrzymania organizacji na właściwym kursie. Systematyczne monitorowanie wskaźników wydajności, dostosowywanie strategii do dynamicznego otoczenia rynkowego oraz elastyczność w podejmowaniu decyzji są kluczowe dla skutecznego dostosowania się do zmian i trzymania ręki na pulsie biznesowej rzeczywistości. Jednak równie istotne, a często pomijane, jest zdrowe podejście do własnego dobrostanu psychicznego.

Zdrowy egoizm, rozumiany jako dbanie o równowagę między życiem zawodowym a osobistym, staje się kluczowym elementem osiągania stabilności organizacyjnej. Przedsiębiorca jako lider musi zrozumieć, że jego kondycja psychiczna ma wpływ na efektywność zarządzania. Troszczenie się o siebie nie jest luksusem, lecz inwestycją w długoterminową wydajność i zdrowie firmy.

“Świadomość własnych potrzeb psychicznych 
staje się ważnym atrybutem skutecznego lidera.”

Świadomość własnych potrzeb psychicznych staje się ważnym atrybutem skutecznego lidera. Przedsiębiorca, dbając o własne zdrowie psychiczne, może lepiej radzić sobie ze stresem, podejmować trafne decyzje i inspirować zespół. To właśnie zdrowy egoizm (regularne odpoczywanie, dbanie o równowagę między pracą a życiem prywatnym oraz świadome zarządzanie stresem) przyczyniają się do tworzenia korzystnego środowiska biznesowego.

 

Zdrowy egoizm lidera przekłada się również na atmosferę w zespole. Kiedy lider dba o swoje zdrowie psychiczne, staje się wzorem dla innych pracowników, inspirując ich do dbania o własne dobrostan. W rezultacie, organizacja staje się miejscem, gdzie kultura pracy wspiera równowagę między aspektami zawodowymi a osobistymi, co przekłada się na zwiększoną produktywność i zaangażowanie zespołu

 

Podsumowując

W artykule podkreślono kluczowe wyzwania przedsiębiorców, zwracając uwagę na istotność pracy nad firmą, nie tylko w niej, aby uniknąć utraty perspektywy strategicznej

 • od czego zacząć?

odznaczono(1) Zrozumienie roli właściciela i szefa:

 • Ustal klarowne role między właścicielem a szefem, uzupełniające się wzajemnie.
 • Organizuj regularne sesje strategiczne, omawiając cele długofalowe i postępy w ich osiąganiu.

odznaczono (2) Unikanie pułapki codziennych obowiązków:

 • Deleguj zadania z zrozumieniem celów strategicznych.
 • Wdrażaj planowanie strategiczne, obejmujące przeglądy i aktualizacje strategii biznesowej.
 • Zastosuj praktyki, takie jak outsourcing, automatyzacja procesów, efektywne zarządzanie czasem.

odznaczono(3) Balansowanie między rolą właściciela a szefa:

 • Ustal wyraźne granice odpowiedzialności między rolami.
 • Planuj regularne spotkania strategiczne, analizując cele długofalowe i monitorując ich postępy.

odznaczono(4) Praca nad Firmą, a nie w niej:

 • Deleguj odpowiedzialności pracownikom, wspierając rozwój ich kompetencji.
 • Aktywnie zaangażuj się w strategiczne myślenie i kreowanie wizji długoterminowego rozwoju.

odznaczono (5) Skuteczne zarządzanie: Analiza działań i zdrowy egoizm:

 • Systematycznie monitoruj wskaźniki wydajności firmy.
 • Wprowadź zdrowy egoizm, dbając o równowagę między życiem zawodowym a osobistym.

O Autorze

Grzegorz Konkel

CFO / Interim Manager / Audyt Procesów / Doradca Strategiczny
Więcej
Umów się na darmową konsultację, podczas której ustalimy kluczowe priorytety. Wspólnie wypracujemy możliwości dalszego rozwoju Twojej firmy